Uuring näitas Rääma kooli töötajate rahulolu

30/10/2019

Tagasi

Septembris läbi viidud Rääma põhikooli töötajate rahulolu-uuring näitas, et üldiselt on koolis töötavate inimeste rahulolu kõrge.
Kaubamärgi DevelopDesign esindaja Kera OÜ konsultant-koolitaja Annika Jalak küsitles linnavalitsuse tellimusel 56 Rääma põhikooli töötajat. Küsimustele vastas 48 töötajat, mis Jalaku hinnangul on üle ootuste hea tulemus. Vastamata jätnutest seitse olid õpetajad ja üks tugipersonalist.
Küsimustes kasutati väitehinnanguid vastaja töö, info liikumise, suhete ja koostöö, arenguvõimaluste, juhtkonna, direktori, kooli maine ja üldise rahulolu ning läbipõlemise kohta. Väiteid sai hinnata viiepallisüsteemis: viis tähendas „nõustun täielikult“, neli „pigem nõustun“, kolm „nii ja naa“, kaks „pigem ei nõustu“ ja üks „ei nõustu üldse“. Küsimused tuginesid 2016/2017. aastal tehtud uuringu küsimustele, mis võimaldab kaht uuringut osaliselt kõrvutada.
„Minu töö“ teemabloki keskmiseks hinnanguks oli 4,2. Kõrgeimaid hinnanguid andis tugipersonal (4,5), madalaimaid õpetajad (4,0) ja üle 15 aasta töötanud (3,9). Väite „mulle meeldib minu töö“ keskmine oli 4,8, väite „mind tunnustatakse tehtud töö eest“ keskmine 3,7.
Huvitav on võrrelda väite „mul on olemas kaasaegsed vahendid, et teha oma tööd hästi“ tulemusi 2016/2017. aasta küsitlusega. Siis oli keskmiseks 3,3 ja väitega täiesti nõus vaid 10% vastanutest, nüüd oli keskmiseks 3,8 ja väitega täiesti nõus 33%.
Mitmed vastajad tõstsid esile kooli ruumipuudust ja remondivajadust.
Peamiseks infoallikaks töötajatele on kooli juhtkond (keskmine hinne 4,5), kõige vähem saadakse seda ajakirjandusest (2,4). Ka info usaldusväärsust hinnati samamoodi.
Organisatsioonisiseste suhete keskmiseks hindeks oli 4,3. Väite „minu suhted juhtkonnaga on head“ keskmiseks oli 4,6, väidet „meie koolis on töörahu“ hinnati hindega 4. Võrreldes 2016/2017. aasta küsitlusega on rahulolu paranenud.
Keskmine hinnang arenguvõimalustele koolis oli 4, õpetajatel 3,8. Kõige kriitilisemad oldi oma töö suhtes tagasiside andmise kohta (keskmine 3,8, neist õpetajad 3,5 ja tugipersonal 4,3). Samuti oli keskmisest madalam hinnang väitele „koolis tuntakse huvi, kuidas uute omandatud teadmiste rakendamine edeneb“ (keskmine 3,7, neist õpetajad 3,5 ja tugipersonal 4,5).
Väite „Minu hinnangul on meie kool hästi juhitud“ keskmine hinnang oli 4,1, sealhulgas õpetajatel 3,8 ja tugipersonalil 4,7. 2016/2017. aasta küsitluses oli samasuguse küsimuse keskmine hinne 3,4, seega on hinnang paranenud.
Direktori tegevust hinnati hindega 4, õpetajate keskmine oli 3,6 ja tugipersonali keskmine 4,6.
Keskmine hinne kooli mainele oli 4,1, õpetajatel 3,9 ja tugipersonalil 4,6. Väite „usun, et töötan meie koolis ka aastate pärast“ keskmiseks oli 4,3.
Kolm kooli töötajat tunnistas läbipõlemist, läbipõlemisoht on kümnel vastajal.  Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Ene Täht soovitas läbipõlemisohtu tunnetavatel õpetajatel haridusosakonnaga ühendust võtta, et saada individuaalset nõustamist.  Täht oli rahul, et soovitused kooli juhtkonnale on vilja kandnud ja õhkkond koolis on paranenud.
Linnavalitsus analüüsib koos kooli juhtkonnaga uuringu tulemusi ja otsib võimalusi, kuidas Rääma kooli töötajate rahulolu veelgi suurendada. Remondiootel koolide pingereas on Rääma põhikool esimene.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background