Ülevaade peaministri korraldustest

25/03/2020

Tagasi

Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas allkirjastas eile õhtul kolm korraldust, millest linnavalitsus on kohustatud elanikke teavitama.
Tänasest, 25. märtsist on Eestis keelatud avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele.
Korralduse seletuskirjas täpsustatakse, et juhtumiteks, mil nimetatud piiranguid ei võimalik mõistlikult tagada, võivad olla näiteks vajadus osutada vältimatut abi (kiirabibrigaad); teha päästetöid või inimeste elukondlikuks teenindamiseks vajalikke avariitöid, kui selleks on vajalik vähemalt kolme töötajat (veeavarii, elektrikatkestus). Tagada tuleb liikumisvabadus isikutele, kes ei saa liikuda teise isiku abita; vajadus osa võtta matustest või osaleda Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppel. Samuti peavad eriolukorra lahendamisega seoses täitma teenistus- või tööülesandeid politseinikud, kaitseliitlased, Tallinna linna munitsipaalpolitseinikud, kõrgemad riigiteenijad ja eriolukorra lahendamisse vahetult panustavad ametnikud ja töötajad.
Sama korralduse järgi tuleb hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.
Teine eileõhtune korraldus kehtestas kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangud. Alates reedest, 27. märtsist on kaubanduskeskustes kehtestatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld. Juhul, kui on tagatud sisse- ja väljapääsude juures desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kaubanduspinna valdajad suudavad tagada, et liigutakse vaid üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, ei kohaldu see piirang kaubanduskeskustes olevatele toidukauplustele; apteekidele; kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel; pangakontoritele, telekommunikatsiooniettevõtete müügikohtadele; pakiautomaatidele ja toitlustusasutustele, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid üksnes toidu kaasamüük.
Leevenduse rakendamise eelduseks on, et iga avatud poe või teenuseosutaja sisse- ja väljapääsu juures peavad olema klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid. Samuti peavad kaubanduspindade valdajad tagama kohapealse kontrolli (kaasates turvaettevõtte või kasutades muud asjakohast meedet), et inimesed ei liiguks ringi rohkem kui kahekaupa. Kui kaubanduskeskuses on eraldi sissepääsuga kauplus ja seal on tagatud korralduses toodud meetmete rakendamine, võib see jääda külastajatele avatuks.
Kolmanda korraldusega täiendati piiranguid avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustes. Alates reedest, 27. märtsist keelatakse isikutel viibida alates kella 22st toitlustusasutustes, sealhulgas restoranides, kohvikutes ja baarides. Piirang ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et osta toitu kaasa või kes osutab toidu kojuveoteenust. Keeld ei laiene toitlustusasutuste töötajatele.
Korraldusega lisati avalikuks kasutamiseks mõeldud asutuste loetellu, kus kehtib liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld, vesipiibukohvikud ning meelelahutus- ja lõbustusasutused. Seletuskirjas täpsustatakse, et meelelahutus- ja lõbustusasutusteks on ka näiteks kohad, kus mängitakse keeglit, piljardit või bowling’ut, samuti kuuluvad siia täiskasvanute klubid jms.
Eriolukorra meetmete nõuetekohase täitmata jätmise eest võib rakendada korrakaitseseaduses loetletud haldussunnivahendeid. Sunniraha suuruseks on 2000 eurot.
Piirangud kehtivad kuni korralduste muutmiseni, nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background