RMK leidis uusi lendorava tegevusjälgi üheksal metsaeraldisel

09/06/2020

Tagasi

RMK looduskaitseosakonna töötajad leidsid igakevadise seire käigus üheksal metsaeraldisel uusi lendorava tegevusjälgi. Kuniks Keskkonnaamet otsustab, kas alad võetakse kaitse alla, rakendab RMK neil ise ajutist kaitset.
Lendorav on ohustatuse tõttu esimese kaitsekategooria liik, kelle tõhusaks kaitseks on hädavajalik säilitada neile sobilikud elupaigad.
Lendorava seire käigus vaadati üle ligikaudu 750 ha potentsiaalselt lendoravale sobivaid elupaiku. Seire tulemused näitavad, et loomake on asustanud uusi alasid – lendorava uusi tegevusjälgi leiti üheksal eraldisel Lääne- ja Ida-Virumaal.
Lisaks seirati metsist, keda tuvastati 35 alal, millest 29 alal nähti ka metsisekukkesid. Kokku loendati 34-54 kukke, kusjuures kõige suuremas mängus hindas seiraja olevat 7-9 metsisekukke. Metsise seiret tehti tänavu 80 alal, millest 17 on keskkonnaregistris juba arvel olevad mängupaigad ja ülejäänud Keskkonnaagentuuri metsise elupaigamudeli valitud potentsiaalsed alad, mis võiks metsisele elupaigaks sobida.
Uute elupaikade info edastati Keskkonnaametile, kes otsustab keskkonnaregistrisse uute leiukohtade registreerimise või olemasolevate laiendamise vajaduse. Seni rakendab RMK neil aladel ajutist kaitset, mis on samaväärne rangelt kaitstava metsaga.
RMK jälgib metsa majandamisel, et teadaolevate lendoravate elupaikade vahele loodud koridoridega ühendus lendorava elupaikade vahel säiliks. Levikukoridorid ühendavad hetkel ligi 50 ala. Lisaks on RMK reserveerinud lendoravale eluks sobilikke metsaalasid, kus metsamajandamist ei toimu, et võimaldada lendoravatel uusi, neile looduslikult sobivaid elupaiku asustada.

Foto autor Rainar Kurbel


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background