Pärnu volikogu võttis vastu uue jäätmekava

27/09/2019

Tagasi

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna jäätmekava aastateks 2019-2023, mille alusel arendatakse üheks omavalitsuseks liitunud Pärnu linna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla jäätmehooldust.
Jäätmekavas on kolm eesmärki: jäätmete tekke ja nende ohtlikkuse vähendamine; jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmetest tulenevate keskkonnariskide vähendamine, seire ja järelevalve tõhustamine. Eesmärkide saavutamiseks kavandatakse erinevaid tegevusi, näiteks on seatud ülesandeks tutvustada sorteerimise vajalikkust, korraldada keskkonnateadlikkuse kampaaniaid ja edendada kasutuskõlblike riiete kogumist. Samuti võetakse ülesandeks rajada uued ohtlike jäätmete kogumispunktid Pärnu linna kui asustusüksusesse ning jäätmejaam Audru alevikku.
Eramajades propageeritakse komposteerimist, osavaldades laiendatakse korraldatud jäätmeveoga paberi ja kartongijäätmete kogumist. Tõhustatakse järelevalvet ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimise üle ning jätkatakse ohtlike jäätmete ja elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisringide korraldamist.
Avalikustamise ajal tehti ettepanek soodustada korterelamutes biolagunevate jäätmete hävitamiseks köögihuntide kasutamist ja transportida neid mööda olemasolevat kanalisatsiooni. Ettepanek ei leidnud toetust, sest köögihuntide laialdane kasutamine eeldaks kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti põhjalikku ümberehitamist. Biolagunevate jäätmete purustamine ja reoveepuhastusse suunamine tooks kaasa lämmastiku, fosfori jt toitainete koormuse suurenemise, millega ei ole Eesti reoveepuhastite puhul arvestatud.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background