Pärnu linnavolikogu kehtestas uue koerte ja kasside pidamise eeskirja

16/10/2020

Tagasi

Pärnu linnavolikogu kehtestas ühtsed nõuded koerte ja kasside pidamise kohta Pärnu linna haldusterritooriumil, seni kehtisid Pärnus ja temaga ühinenud osavaldades erinevad õigusaktid.
Koeri ja kasse on lubatud pidada õues piiratud territooriumil või kinnises ruumis selle omaniku loal. Territoorium peab olema piiratud nii, et loom sealt välja ei pääseks.
Koera ja kassi pidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada inimesi, vara või teisi loomi. Koera ja kassi pidaja kannab täielikku vastutust looma tekitatud kahju eest. Koera pidaja peab tagama, et kui koer on piiratud maa-alal, kus ta saab vabalt liikuda, oleks maa-ala sissepääs tähistatud koera olemasolust teavitava hoiatussildiga.
Loomapidaja on kohustatud tagama, et koer ja kass püsiksid tema valduses või omandis oleval kinnisasjal või ruumis. Kui loomaga viibitakse teise isiku kinnisasjal või avalikus kohas, tuleb vajadusel loom rihmastada, hoida teda kandepuuris või kasutada loomal suukorvi.
Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel suukorviga, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Koeraga rahvarohketes kohtades (sealhulgas rahvakogunemistel ja avalikel üritustel) viibimisel peab koer olema ohjatud jalutusrihmaga ja tal peab olema peas suukorv.
Jalutusrihmaga ohjamata võib koeraga viibida piiratud territooriumiga koeraparkides, koerte treenimisaladel ning väherahvastatud kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve koera üle ja võimalus koer vajaduse korral kohe jalutusrihma külge kinnitada.
Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval viisil kinniseotult avalikku kohta üksinda üksnes mõistlikuks ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või territooriumil, kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid, liiklust ning koera tervist. Pimedal ajal peab koerale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sarnane ese.
Loomapidaja on kohustatud koristama looma väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt, sealhulgas avalikust kohast. Looma ujutamine avaliku supluskoha ujumistsoonis suplushooajal (1. juunist 31. augustini) ja purskkaevus on keelatud. Samuti ei tohi nakkusohtliku haige loomaga avalikus kohas viibida.
Pärnu linna haldusterritooriumil peetavad koerad ja kassid olema märgistatud mikrokiibiga, millel on unikaalne kood, ja kaelarihmale kinnitatud märgistusega. Kasside märgistamiskohustust varem ei olnud, kohustus kassid märgistada ja registreerida jõustub järgmise aasta 1. juunist. Kui loom on registreeritud enne uue koerte ja kasside pidamise eeskirja vastuvõtmist ja kannab märgistusena hästiloetavat tätoveeringut või registreerimisnumbrit kaelarihmal, ei ole vaja teda mikrokiibiga märgistada.
Loom tuleb märgistada mikrokiibiga ja registreerida hiljemalt kolme kuu jooksul looma sündimise päevast või ühe kuu jooksul vanema looma omandamise või valdusse saamise päevast, kui loom juba ei ole märgistatud mikrokiibiga. Loom tuleb registreerida lemmikloomade registris, kuhu kantakse omaniku nimi, elukoht, telefoninumber ja e-posti aadress; mikrokiibi kood, kui on, siis muud looma märgistamisel kasutatud tunnuste kirjeldused; looma tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused või looma kirjeldus jne
Looma võõrandamisel või pidamise kohustuse üleandmisel pikemaks ajaks kui kolm kuud tuleb loomapidaja andmed registris muuta ühe kuu jooksul alates võõrandamise või pidamise kohustuse üleandmise päevast. Looma surma või kadumise korral on vaja registri pidajat sellest teavitada.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background