Eestis on looduskaitse all pea 23% pindalast

12/05/2020

Tagasi

Keskkonnaagentuuri värske interaktiivse ülevaate „Looduskaitse arvudes” kohaselt on Eestis 2019. aasta lõpu seisuga 3923 kaitstavat loodusobjekti kogupindalaga 1 611 297 ha, mis moodustab pea 23% Eesti pindalast. Olulisem muutus võrreldes eelmise aastaga on looduskaitsealade arvu ja pindala kasv- lisandus 58 loodukaitseala laane- ja salumetsade kaitseks.
2019. aasta lõpu seisuga on Eestis looduskaitsealasid 231, maastikukaitsealasid 154, rahvusparke 6, uuendamata kaitsekorraga alasid 59, kaitsealuseid parke ja puistuid 512, hoiualasid 319, püsielupaiku 1553, kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstavaid loodusobjekte 23 ja kaitstavaid looduse üksikobjekte 1066.
Võrreldes 2018. aastaga lisandus kaitsealuseid objekte kokku 107 tk ja pindala kasvas 32 474 ha. Suurim arvuline muutus oli püsielupaikade (92↑) ja looduskaitsealade (59↑) puhul. Suurenes loodus- ja maastikukaitsealade pindala. Suurim pindalaline muutus tuleneb laane- ja salumetsade kaitseks looduskaitsealade moodustamisest (26 715 ha↑), maastikukaitsealade pindala kasvas 1992 ha võrra. Teiste objektitüüpide pindala 2019. aastal vähenes.
Kohalikest omavalitsustest on kõige suurem kaitstava territooriumi osakaal Ruhnu vallas (66,2%), järgnevad Kihnu (64,8%), Kuusalu (52,3%) ja Viimsi vald (51,7%). Kaitstavat territooriumi ei esine üldse Kohtla-Järve linnas. Õige vähe (0,1%) on kaitstavaid objekte Sillamäe, Maardu ja Narva linnas. Narva linna piiridesse ei ole arvestatud Narva jõge ja sellel paiknevaid looduskaitselisi alasid.
Maismaast on Eestis looduskaitse all 19,4%, territoriaalmerest 27% ja suurjärvedest (Peipsi- ja Lämmijärv, Võrtsjärv) 44%.
Keskkonnaagentuur koostab igal aastal statistilise ülevaate looduskaitse objektide kohta. Sellesse koondatakse maakondade kaupa tekstiline ja arvuline info kaitsealustest objektidest ja nende paiknemisest. Teist aastat järjest on parema ülevaate saamiseks arvud visualiseeritud kaardiloona. Käesoleval aastal on lisandunud ülevaade ka looduskaitse ajaloo kohta, kuna täitub 110 aastat esimese kaitseala loomisest.


Raadio Rapla

Tre raadio Rapla

Current track
TITLE
ARTIST

Background